خبرنما؛درپی آتش سوزی صبح امروزکه در برخی ازاراضی منابع طبیعی وپوشش های جنگلی درتنگ سینگ مارین ازتوابع گچساران صورت گرفته بود،هم اکنون این آتش سوزی مهارشده است.یوسف انصاری سرپرست بخشداری ...
کد خبر : 690

خبرنما؛درپی آتش سوزی صبح امروزکه در برخی ازاراضی منابع طبیعی وپوشش های جنگلی درتنگ سینگ مارین ازتوابع گچساران صورت گرفته بود،هم اکنون این آتش سوزی مهارشده است.یوسف انصاری سرپرست بخشداری مرکزی گچساران درگفتگوی تلفنی باخبرنماگفت:این آتش سوزی حدودساعت10صبح امروزبه وقوع پیوست که باکمک وهمکاری اهالی محل وتعدادی ازنیروهای منابع طبیعی این آتش سوزی رأس ساعت 18امروزمهارشده است.وی بابیان اینکه متأسفانه درآتش سوزی امروزحدودشش هکتارازاراضی جنگلی درآتش ازبین رفته است تأکیدکرد:باتوجه به افزایش دمادرفصل تابستان وخشک شدن مراتع وعلفزارهاکه یکی ازعوامل مهم وآنی بروزآتش سوزی دراین فصل می باشدازچوپانهاودامداران خواستاریم احتیاطات لازم رادرجنگل جهت جلوگیری ازآتش سوزی بعمل بیاورند.


آدرس کوتاه :