متاسفانه به علت کمبود امکانات ونیروی متخصص والبته ضعف وبرنامه ریزی ،پزشکان کشیک مجبور میشوند در”وخیم”و”اورژانسی”گزارش کردن وضعیت بیماران اغماض فراوان به خرج دهند واین اغماض گاها به قیمت از دست دادن جان شهروندان تمام شده است .بنابراین میتوان گفت قبل ازاینکه بیماری اورژانسی باشد بیمارستان شهید بهشتی یاسوج خود در وضعیت اورژانسی قراردارد
کد خبر : 982

ضعف شدیدخدمات رسانی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج دغدغه خاطرشهروندان ولق لق زبان وقلم اصحاب رسانه بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرنما که از نزدیک شاهد روند رسیدگی ودرمان یکی از بیماران “اورژانس”این بیمارستان بود،حکایت ازآن میدهد که این ضعف هنوز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرنما،سه شنبه شب ،یکی از شهروندان یاسوج که دچار تصادف شده بود به این بیمارستان اعزام میشود. این بیمار که از ناحیه سر دچار ضربه شدید شده بود،به علت عدم تشخیص پزشک کشیک ،درابتدا نسخه درمانی متناسب باآن ضربه توسط پزشک تجویز نشد.ساعتی پس ازبستری شدن آن بیماربا وخیم شدن حالش ،یکی از همراهان بااصرار از پزشک معالج میخواهد تا عکس از سرمصدوم (بیمار)گرفته شود.

پزشک معالج درابتدااین درخواست رابه علت “عدم ضرورت” رد میکند،بااین دلیل که تکنیسین مربوطه ی “سی تی اسکن”برای استراحت به منزلش رفته .

درادامه اماباوخیم شدن حال بیمار(درحالیکه پزشک مذکورهنوز حال بیماررا”اورژانسی”نمیدانست)وبااصرارشدید همراهان بیمار،یکی ازمسئولان بخش راضی شد آدرس محل استراحت تکنیسین مربوطه رابه همراهان بیمار بدهدتاآنان ،آن تکنیسین رابه بیمارستان بیاورند.

به گزارش خبرنگار خبرنما که از نزدیک شاهد ماجرا بود،پس از “سی تی اسکن”ازجمجه بیمار،باز پزشک کشیک،وضعیت بیمارراعادی گزارش میکند.درادامه اتفاق عجیب تر زمانی رخ داد که باز بااصرار همراهان بیمار(وبازهم انکار واستنکاف پزشک کشیک)،یکی از دانشجویان سال آخرمغز واعصاب ،به بالین بیمار میآید وبامشاهده “سی تی اسکن”بیمار،وضعیت اورا وخیم گزارش میکند وخبراز شکستگی وخون ریزی جمجمه بیمار میدهد..

سریعا بیماررابه بخش مراقبتهای ویژه منتقل میکنند…

این اتفاق درحالی رخ دادکه اگراصرار همراهان بیمار درمقاطغ مختلف نبود،معلوم نبودآن بیمار اکنون درقید حیات می بود.

بررسی ها ی خبرنگار خبرنما حاکی ازآن است که متاسفانه به علت کمبود امکانات ونیروی متخصص والبته ضعف وبرنامه ریزی مسئولان بیمارستان،پزشکان کشیک مجبور میشوند در”وخیم”و”اورژانسی”گزارش کردن وضعیت بیمارن اغماض فراوان به خرج دهند واین اغماض گاها به قیمت از دست دادن جان شهروندان تمام شده است .بنابراین میتوان گفت قبل ازاینکه بیماری اورژانسی باشد بیمارستان شهید بهشتی یاسوج خود در وضعیت اورژانسی قراردارد.


آدرس کوتاه :

  1. سلامت   ۱۳۹۲-۰۶-۰۹  

    هرکی هیچ چیزیش تباشه توبیمارستان شهید بهشتی بیمار میشه

  2. saeed   ۱۳۹۲-۰۶-۱۰  

    این … چیه مینویسین؟!خجالت داره والله

  3. یک دوست   ۱۳۹۲-۰۶-۱۲  

    سلام این نوع اطلاع رسانی ها ارزش والایی دارد زیرا شاید مسئول دلسوزی پیدا شود واین اشکالات را رفع نماید تا جان انسانهای بی گناه در امان باشند