خبرنما -براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی در اسفند سال 91 بالغ بر 99.7 درصد از منابع بانکی کشور به شکل تسهیلات پرداخت شده است.به عبارتی می توان گفت در ...
کد خبر : 751

 

خبرنما -براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی در اسفند سال 91 بالغ بر 99.7 درصد از منابع بانکی کشور به شکل تسهیلات پرداخت شده است.به عبارتی می توان گفت در ابتدای سال 92 و در آخرین ماههای فعالیت دولت دهم در عمل صندوق بانکها خالی از منابع است.

آدرس کوتاه :