دیدار رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد قم با حضرات آیات علوی گرگانی و حسینی بوشهری

دیدار رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد قم با حضرات آیات علوی گرگانی و حسینی بوشهری