کاخ سفید خود را آماده ی دیدار اوباما و روحانی کرده است

کاخ سفید خود را آماده ی دیدار اوباما و روحانی کرده است