سوژه شدن عکس کراواتی بزرگواری توسط نمایندگان مجلس!

سوژه شدن عکس کراواتی بزرگواری توسط نمایندگان مجلس!