درخواست مردم بن زرد از استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد

درخواست مردم بن زرد از استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد

اعتبارات اشتغالزایی امسال کهگیلویه و بویراحمد 823 میلیارد ریال است

اعتبارات اشتغالزایی امسال کهگیلویه و بویراحمد 823 میلیارد ریال است

درآمدهای مصوب کهگیلویه وبویراحمد دربودجه93 حدود 123میلیارد تومان است

درآمدهای مصوب کهگیلویه وبویراحمد دربودجه93 حدود 123میلیارد تومان است

معاون جدید برنامه ریزی استانداری مشخص شد/ آیاباقرپور می ماند؟

معاون جدید برنامه ریزی استانداری مشخص شد/ آیاباقرپور می ماند؟