اعتبارات اشتغالزایی امسال کهگیلویه و بویراحمد 823 میلیارد ریال است

اعتبارات اشتغالزایی امسال کهگیلویه و بویراحمد 823 میلیارد ریال است

درآمدهای مصوب کهگیلویه وبویراحمد دربودجه93 حدود 123میلیارد تومان است

درآمدهای مصوب کهگیلویه وبویراحمد دربودجه93 حدود 123میلیارد تومان است

معاون جدید برنامه ریزی استانداری مشخص شد/ آیاباقرپور می ماند؟

معاون جدید برنامه ریزی استانداری مشخص شد/ آیاباقرپور می ماند؟