معاون جدید برنامه ریزی استانداری مشخص شد/ آیاباقرپور می ماند؟

معاون جدید برنامه ریزی استانداری مشخص شد/ آیاباقرپور می ماند؟