یمن؛ تلاش برای صلح با وجود چالش‌ها

یمن؛ تلاش برای صلح با وجود چالش‌ها

دکتر وکیلی:دستاورد داخلی قطعنامه ابطال پیشگویی های جماعت پیشگو بود

دکتر وکیلی:دستاورد داخلی قطعنامه ابطال پیشگویی های جماعت پیشگو بود

درچهار سال گذشته ۶۰ قطعنامه تندتراز قطعنامه اخیر پارلمان اروپا صادر شد وسروصدایی هم نشد

درچهار سال گذشته ۶۰ قطعنامه تندتراز قطعنامه اخیر پارلمان اروپا صادر شد وسروصدایی هم نشد