«خشونت» با بخشنامه و تشکیلات سازمانی اداری قابل کنترل نیست

«خشونت» با بخشنامه و تشکیلات سازمانی اداری قابل کنترل نیست